Inscriptiounsformular

Fir vum speziellen Tarif kënnen ze profitéiren, muss den Datum vum Bong vun der ADEM, OLAI oder soss enger sozialer Organisatioun spéitstens den Datum vum éischten Dag vum Cours sinn!

All Bankiwwerweisung ouni Code vum Cours oder ouni Numm vun der betreffender Persoun, gëtt net vum Sekretariat berücksichtegt.

Perséinlëch Donnéen:

Inscriptiounsmodalitéit:

Geschätzten Niveau: