Info Säite vun de Formateuren:

 

Fir déi nei Sessioun vun de Coursen 2018-2019, hu mir eng Equipe, bestoend aus 39 Formateuren.

Si sinn alleguer qualifizéiert an agreéiert vum "Ministère de l’Education nationale luxembourgeois".

 

Gestaltung vun eiser Equipe :

 

Fir Lëtzebuergesch : 9 Formateuren

Fir Franséisch :      22 Formateuren

Fir Däitsch :            3 Formateuren

Fir Englesch:           2 Formateuren

Fir Portugisesch :     1 Formateur

Fir Informatik :       2 Formateuren